Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bích Thảo
Họ và tên Trần Thị Bích Thảo
Ngày tháng năm sinh 30/04/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy ban kiểm tra công đoàn
Trình độ cao đẳng
Điện thoại 01688536605
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách